Hmong: Domestic Violence

Khiav Tawm

(ESCAPE)

LUS TSEEM CEEB
Nias lub cim “escape” kom coj koj mus saib lwm yam.
Yog koj ua neej nrog ib tus neeg uas tsim txom koj, koj tsis txhob nyeem thiab saib peb qhov website tsam tus neeg, los yog, cov neeg uas tsimtxom koj soj ntsuam tau tias koj saib intawnem.  Yuav kom koj nyob yam kaj siab mas koj mus saib peb qhov website rau ib qho chaw uas nyob ywj pheej los kaj siab, piv txwv li tim Library.  Nias lub cim ntawm nov yuav qhia txog intawnem kev ywj pheej.

Luv Hauv Paus Uas Nyob Zoo
Serving Asian Women in Need

ASIA’s muaj txoj hau kev uas pab cov neeg raug ntaus. ASIA’s DV kev pab neeg yog dawb xwb.

DOMESTIC VIOLENCE YOG DAB TSI?
Domestic Violence TXHAUM txoj cai!
Nws muaj ob peb tug yeeb yam xws li, cem neeg rau yam uas tsis tsim nyog, ntaus neeg, sexual abuse, nyuaj siab ntxhov plawv, nyuaj nyiaj txiag, los yog khoo, txwv txiav, tswjhwm/coj nruj rau tus neeg uas yus tham yus hlub, yus tsev neeg los yog tej me tub menyuam.

Kev cuam tshuam rau cov poj niam uas tuaj tshiab

 • Tsis txawj lus– Ib qho uas nyuaj yog tsis muaj ntaub ntawv uas twb txhais tau rau yus cov lus. Tsis tas li ntawv, thaum yus nrhiav tsis tau ib pab neeg uas nyav tuaj tshiab li yus ua rau yus, nyuaj siab thiab tej thaum ua rau yus xav hais tias yog yus ib leeg xwb thiaj tsis txawj lus txawj ntawv.
 • Ntshai– Vim tuaj rau ib lub tebchaw tshiab, muaj qee yam teebmeem uas txawv yus lub qub tebchaws.
 • Ntshai zej zog– Txawm raug ntaus raug cem los vim ntshai zej zog hais yus los yog tsis raug ntsej raug muag, thiaj tsis nrhiav kev pab ntawm txoj kev cai lij choj.
 • Kev cuam tshuam ntawv kev cai lij choj– Vim tsis to taub kev cai lij choj.
 • Tsis muaj peev xwm txaus– Vim tsis muaj nyiaj txiag, ua rau yus dai txoj sia rau tus uas cem thiab ntaus yus.

THAUM KOJ RAUG KEV TSIMTXOM:

 • Xav txog koj kev NCAJ NCEES ua ntej!
 • Tseg ib lub hnab cia, rau chaw zoo, yog toob kas yav hmo ntuj, uas muaj yus tej ntaub ntawv tseem ceeb (passport, ntaub ntawv nyob Mekas, birth certificate) nyiaj thiab kas ces.
 • Hu 911 yog muaj emergency. Los yog hu rau ASIA rau kev pab.
 • Mus ntsib KWS KHO MOB yog koj raug nqaij ntuag ntsav nrog.
 • Tseg pov thawj: Thaij duab yog koj raug mob, thiab muab khaws cia, khaws tej ntaub ntawv hau maum, police thiab teev tseg, yog muaj neeg pom thiab ua pob thawj thaum koj raug tsimtxom.

Kev pab tib neeg muaj raws li nram no:

 • Qhia txoj kev cai lij choj (Rau cov ua tuaj tshiab thiab tsev neeg)
 • Txhais lus
 • Ntsuam xyuas thiab pab thov nyiaj muas noj, nyiaj ntsuab, thiab ev sas las
 • Qhia txog kev siv thiab cia nyiaj
 • Pab cov neeg uas raug txomyem siab ntsws thiab nqaij tawv
 • Muaj kev qhia thiab txhawb zog rau ntawm txoj kev pab rau cov tsev neeg uas raug ntaus

TXUAS LUS RAU PEB
Yog koj xav paub ntxiv txog ASIA’s cov program thiab kev pab, los yog muaj lwm lub tswv yim uas yuav pab tau koj lub zej zog, thov pab hu rau ASIA’s qhov chaw ua hauj lwm ntawm 216-881-0330 (Cleveland) los yog 330-535-3263 (Akron) los yog email rau asia@asiaohio.org.

Asian Services In Action, Inc. (ASIA) – Domestic Violence Program
Tel) 216-881-0330 (Cleveland) | 330-535-3263 (Akron)
Email) safeline.asia@gmail.com
Web: www.asiaohio.org

ASIA’s Domestic Violence Program is supported by Grant No. 2012-VP-002-4172 awarded by the Office of Criminal Justice Services, Ohio Department of Public Safety and Verizon Foundation.

Khiav Tawm

Leave a Reply