Tagalog: Domestic Violence

ESCAPE

 MAHALAGANG PAHIWATIG PARA SA IYONG KALIGTASAN
Pindutin mo sa salitang ESCAPE para makalipat agad sa ibang “web page.”
Kung ikaw ay nasa relasyon na mapangabuso, ang pagdalaw sa aming “web site” mula sa pantahanang kompyuter ay mapanganib, dahil madaling matuklasan ng (mga) nangaabuso ang aktibidad mo sa “Internet”. Para sa iyong kaligtasan, kapag dumadalaw sa aming “web site” pinapayo namin na gumamit ng kompyuter na matiwasay, iyung maraming nakakagamit o nasa publiko. Pindutin mo ang salitang HERE para matutunan ang ligtas na paggamit ng Internet.

Healthy Beginnings
Malusog na Pasimula
Serving Asian Women in Need

Ang Domestic Violence Program ng ASIA ay nagbibigay ng mga serbisyo na ayon sa kultura at nararapat sa wika, para mapagalaman ang mga kinakailangan ng mga imigranteng pamilya. Walang bayad ang mga serbisyo ng ASIA.

Ano ang Domestic Violence?
Ang domestic violence ay karahasan na nangyayari sa tahanan. Ito ay kriminal.
Ito ay paulit-ulit na pagmamalabis sa pamamagitan ng masakit na salita, bugbog sa katawan, pagbigay ng sakit ng damdamin at pagiisip, panliliit sa sarili, pagbanta, pananakot, at matinding pagbawal sa paggasta o paghawak ng pera.
Ang taong gumagawa nito ay maaring kapwa-pamilya o sino mang ka-bahay, kapwa-puso, o ka-date.

Mga Hadlang para sa mga Kababaihang Imigrante at Refugee

 • Language Barrier — Dahil hindi madaling humanap ng marunong magsalita o umintindi ng sariling wika, ang biktima ng domestic violence ay maaring makaramdam na siya ay nagiisa at walang makakatulong sa kanya.
 • Fear – Nakakatakot para sa tao na nasa bagong bansa ang humarap sa maraming problema o sagabal.
 • Community Pressure – May presyon sa komunidad na dapat mong makayang mag-isa ang pagayos ng sariling problema at hindi mangailangan ng tulong mula sa ibang propesyon.
 • Legal Obstacles — Kapag hindi naiintindihan ang batas at mga opsyong legal na maaring magamit.
 • Lack of Self-Sufficiency — Ang kakulangan ng kasarinlan dahil sa pagkakakatali sa uumaabuso

Kapag Ikaw ay nasa panganib:

 • Unang-una ay alalahanin mo ang sarili mong kaligtasan,
 • Maglaan ka ng isang maliit na maleta sa matiwasay na lugar at ilagay doon ang mga importanteng dokumento (pasaporte, mahalagang papeles, papel ng kapanganakan, at iba pa), pera at mga susi.
 • Tumawag ng 911 para humingi ng tulong sa emerhensiya, o sa ASIA para mabigyan ng payo o tagubilin
 • Sikaping patingnan and iyong kasakitan at humingi ng tulong.
 • Pangalagaan ang anumang ebidensiya. Kuhanan ng larawan ang mga sugat o bugbog sa katawan, humingi at magtago ng kopya ng report ng pulis at manggagamot. Humingi rin ng testigo mula sa mga saksi sa karahasan.

Nabibilang sa mga serbisyo nila ay:

 • tulong na nauukol sa batas ng imigrasyon at batas na pang-pamilya.
 • serbisyong nauukol sa wika
 • serbisyo para malaman kung ano ang maaring maibitulong.
 • pagplano sa pananalapi o pagipon at pagunlad ng pera.
 • ga grupo na maaring tumaguyod ar tumulong sa tao.
 • pagplano tungkol sa pagligtas ng buhay.
 • tulong para sa biglang nangangailangan ng tirahan o kanlungan na di pang-matagalan.
 • Pagtuturo at pagtulong sa mga pamilya na nakakaranas ng kasakitan

CONTACT US
Kung nangangailangan pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo at programa ng ASIA o para magmungkahi kung paano makasilbi ang ASIA sa inyong komyunidad o organisasyon, mangyari lamang na tumawag sa opisina ng ASIA 216-681-0330 (Cleveland) o 330-535-3263 (Akron) o magpadala ng e-mail sa asia@asiaohio.org

Sumisilbi sa mga Kababaihan ng Asia na nangangailangan ng tulong
Tel) 216-881-0330 (Cleveland) | 330-535-3263 (Akron)
Email) safeline.asia@gmail.com
Web: www.asiaohio.org 

ASIA’s Domestic Violence Program is supported by Grant No. 2012-VP-002-4172 awarded by the Office of Criminal Justice Services, Ohio Department of Public Safety and Verizon Foundation.

ESCAPE

Leave a Reply