Translated materials on the rights of older adults now available

Translated materials are now available, explaining the rights of older adults who receive home health care or assistance from a home health aide.  Please see the flyers below for more information:

家庭护理消费者
所应享有的优质医护服务!

가정 간호 서비스의 소비자들은 양질의 서비스를
받을 권리가 있습니다.

Sự chăm sóc tại gia xứng đáng nhận được sự
chăm sóc chất lượng!