Learn about the Health Insurance Marketplace in Vietnamese

The White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders (AAPIs) invites you to join our Google Hangout in Vietnamese on Wednesday, November 6, 2013 at 3:00 pm ET.

One in five Vietnamese Americans lacks health insurance. With over half of all Vietnamese Americans report speaking English less than very well, Vietnamese Americans are among the highest limited English proficient populations in the nation. To help provide information to limited English proficiency communities, the White House Initiative on AAPIs is hosting a series of online Google+ Hangouts in AAPI languages. The next Hangout will be in Vietnamese.

Access to quality, affordable coverage is critically important to AAPI individuals and families, and now, it will be more accessible than ever through the Affordable Care Act and the new Health Insurance Marketplace, which opened on October 1st.

During the Hangout, representatives from the U.S. Department of Health and Human Services will answer your questions and provide information on how to obtain health care coverage through the new Marketplace. We’ve already hosted a Hangout in Korean, and we will host another in Mandarin at a later date.

The Vietnamese in-language Hangout will take place on Wednesday, November 6, 2013 from 3:00 – 4:00 PM (EST). You may also submit your questions during the event via the Google+ Q&A feature, via Twitter at @WhiteHouseAAPI, or in advance via email. More information on the in-language Hangouts can be found at WHIAAPI’s website, and more information about the Affordable Care Act can be found at HealthCare.gov.

Date: Wednesday, November 6, 2013
Time: 3:00 PM – 4:00 PM (Eastern)

The live stream will air on our Google+ event page.

Tìm Hiểu Về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ bằng Tiếng Việt

Sáng Kiến của Tòa Bạch Ốc về Người Mỹ Gốc Á Châu và các Quần Đảo Thái Bình Dương (AAPIs) kính mời quý vị cùng tham gia Google Hangout của chúng tôi bằng Tiếng Việt vào Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một, 2013 lúc 3:00 chiều (giờ Miền Đông- ET).

Một trong năm người Mỹ gốc Việt không có bảo hiểm sức khoẻ và trên phân nửa dân số người Mỹ gốc Việt cho biết là họ nói tiếng Anh không giỏi, người Mỹ gốc Việt nằm trong số các sắc dân có trình độ tiếng Anh giới hạn  cao nhất trên toàn quốc. Để giúp cung cấp tin tức cho các cộng đồng có trình độ Anh Ngữ giới hạn  này, Sáng Kiến của Tòa Bạch Ốc về AAPIs sẽ tổ chức một loạt Google+ Hangouts bằng các thứ tiếng AAPI trên mạng. Hangout kỳ tới sẽ là bằng tiếng Việt.

Việc có được bảo hiểm vừa có phẩm chất , vừa túi tiền rất là quan trọng  đối với các cá nhân và gia đình AAPI, và hiện nay, bảo hiểm này sẽ dễ có hơn bao giờ hết qua Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Lệ Phí Thâp và Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ mới, đã được ra mắt vào ngày 1 Tháng Mười, năm nay.

Trong  dịp tổ chức Hangout, các đại diện từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và sẽ cung cấp tin tức về cách mua được bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ qua Thị Trường mới. Chúng tôi đã tổ chức một Hangout bằng tiếng Đại Hàn, và  sau này sẽ tổ chức bằng tiếng phổ thông Trung Hoa.

Hangout bằng tiếng Việt sẽ diễn ra vào Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một, 2013 từ 3:00 – 4:00 CHIỀU (GIỜ MIỀN ĐÔNG- EST). Quý vị cũng có thể nêu ra các câu hỏi của mình trong dịp  này qua mục ‘Ask a Question’ (Đặt một Câu Hỏi), của Google+ hoặc hỏi trước qua email, hoặc Twitter tại @WhiteHouseAAPI. Để biết thêm thông tin về các Hangout bằng ngôn ngữ bản xứ quý vị có thể vào trang mạng của WHIAAPI, và tìm hiểu thêm về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe vơi Lệ Phí Thấp tại HealthCare.gov.

Ngày: Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Một, 2013
Giờ: 3:00 CHIỀU – 4:00 CHIỀU (Giờ Miền Đông)

Buổi trình bày trực tiếp sẽ phát ra trên trang dữ kiện của Google+.