The Asian Smoker's Quitline in Chinese (Simplified and Tradition), Korean and Vietnamese

華語戒煙專線是一條全國的免費熱線(有廣東話、普通話、韓語及越南語服務):
中文(廣東話及普通話)服務熱線:週一至週五早上8點至晚上9點1-800-838-8917
詳情請瀏覽網站:www.asiansmokersquitline.org

traditional_chinese_outlined-page-001

华语戒烟专线是一条全国的免费热线(有广东话、普通话、韩语及越南语服务):
中文(广东话及普通话)服务热线:周一至周五早上8点至晚上9点 1-800-838-8917
详情请浏览网站: www.asiansmokersquitline.org

simplified_chinese_outlined-page-001

아시아 금연전화 (Quitline)는 금연을 위한 전화도움을 전국 어디서나 아시아 언어로 무료제공하고 있습니다.
한국어를 원하시면, 1-800-556-5546으로 전화하세요. 베트남어를 원하시면 전화 1-800-778-8440으로 전화하세요. 더 자세한 정보를 원하시면, www.asiasmokersquitline.org로 방문하세요.

korean03_Outlined-page-001

The Asian Smoker’s Quitline có tư vấn miễn phí qua điện thoại trên toàn quốc cho những người nói ngôn ngữ Châu Á muốn bỏ thuốc lá.
Tiếng Hàn, xin gọi 1-800-56-5564.
Tiếng Việt Nam, xin gọi 1-800-778-8440. Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng truy cập www.asiansmokersquitline.org

Vietnamese_Outlined-page-001